تدوین نقشه راه مواد معدنی حیاتی و استراتژیک برای نخستین بار
رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نسوازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) از تدوین نقشه راه مواد معدنی حیاتی و استراتژیک برای نخستین بار در کشور خبر داد.


منبع: https://www.isna.ir/news/1401092617634/%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1