تدوین آیین‌نامه و الحاق برخی دستگاه‌ها به وزارت بازرگانی


تهران- ایرنا- معاون امور مجلس رئیس‌جمهور گفت: پس از تایید تشکیل وزارت بازرگانی از سوی شورای نگهبان، آیین‌نامه آن در ظرف ۳ ماه تدوین خواهد شد و تمام ساختار، وظایف و ماموریت‌های آن با جزئیات کامل مشخص خواهد شد حتی ممکن است بخش‌هایی از دستگاه‌های اجرایی دیگر نیز به این وزارتخانه ملحق شوند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85171885/%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C