تبادل فناوری با دیگر کشورها به‌منظور ارتقای صنایع کوچک


تهران- ایرنا- معاون وزیر صمت با تاکید بر ضرورت نگاه متفاوت به حوزه صنعت برای ارتقای شاخص‌های توسعه، گفت: تکمیل و ارتقای زنجیره ارزش و تولید در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و تبادل فناوری با کشورهای توسعه یافته با توجه ویژه‌ای دنبال می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85125524/%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9