تاکید معاون وزارت صمت برحمایت از تجارت الکترونیک


خرم آباد_ ایرنا_ معاون تجارت و خدمات وزارت صمت با تاکید بر حمایت ویژه وزارت صمت از تجارت الکترونیک گفت: استفاده از تجارت الکترونیک مورد حمایت ما است و هر کدام از واحدهای صنعتی می‌توانند وارد پرداخت اینترنتی شوند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85169080/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9