تامین اجتماعی ۵۰۰ هزار میلیارد ریال در حوزه معدنی سرمایه گذاری می کند


سبزوار- ایرنا- مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) ۵۰۰ هزار میلیارد ریال در حوزه معدنی سرمایه گذاری می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84971216/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C