بیکاری کارگران یک کارخانه کرمان با قطع سوخت و ایده استاندار برای مدیریت خاموشی کشاورزان


کرمان – ایرنا – استاندار کرمان با اشاره به مشکل اخیر تامین سوخت یک واحد تولیدی گفت: سوخت این واحد به علت بدهی دولتی قطع شد و این اقدام علاوه بر غیرفعال شدن خطوط تولید، کارگرانی را بیکار کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85119793/%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C