بهادری جهرمی: دولت قصد هیچگونه تغییری در وزارت صمت را ندارد


تهران- ایرنا- سخنگو و دبیر هیات دولت گفت: آمارهای عملکردی در حوزه های مختلف وزارت صمت قابل قبول است، از این رو دولت قصد هیچگونه تغییری در حوزه وزارت صمت را ندارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85086483/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D9%87%DB%8C%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF