بصیرت‌افزایی مهمترین عامل پیروزی در مقابله با جنگ نرم دشمن است


سنندج-ایرنا- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت: حماسه ۹ دی مظهر شکوه و بصیرت مردم بود و بی شک بصیرت افزایی عامل مهمی در  مقابله با جنگ نرم است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84982503/%D8%A8%D8%B5%DB%8C%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA