برگزاری مزایده ۵۱معدن غیرفعال استان تهران/ محدوده معدنی تعیین‌تکلیف‌نشده در استان وجود ندارد


تهران- ایرنا- معاون امور معدن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: با برگزاری مزایده ۵۱ معدن غیرفعال استان تهران، دیگر محدوده معدنی تعیین تکلیف نشده در سطح استان وجود ندارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85017516/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%DB%B5%DB%B1%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87