برنامه وزارت صمت برای مستقل کردن بازار مواد اولیه از تکانه‌های خارجی و نرخ ارز


تهران- ایرنا- وزیر صمت با بیان اینکه می‌بایست قیمت‌های داخلی را از قیمت‌های خارجی و نرخ ارز مستقل و جدا کرد، گفت: برنامه وزارت صمت مستقل کردن بازار مواد اولیه از تکانه‌های خارجی و نرخ ارز است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85083075/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C