برنامه وزارت صمت برای احداث ۱۴ هزار مگاوات نیروگاه برای واحدهای تولیدی


تهران- ایرنا- وزیر صنعت، معدن و تجارت، چالش اصلی دولت در سال آینده را تامین گاز واحدهای صنعتی عنوان کرد و از توافق با وزارت نیرو برای ساخت ۱۴ هزار مگاوات نیروگاه برای واحدهای تولیدی خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85022959/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%DB%B1%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C