برنامه‌ریزی وزارت صمت برای واردات ۲۰۰ هزار خودرو در ۶ ماه آینده


تهران – ایرنا – سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: برای واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در ۶ ماه آینده برنامه‌ریزی کرده‌ایم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84975012/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B6-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87