بحران خودروهای ناقص کف کارخانجات چطور در دولت سیزدهم حل شد؟


تهران – ایرنا – در پایان دولت گذشته بیش از ۱۴۰ هزار خودروی ناقص در کف پارکینگ خودروسازان خاک می‌خورد که با تدابیر دولت سیزدهم به حدود صفر رسیده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85082926/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5-%DA%A9%D9%81-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AD%D9%84-%D8%B4%D8%AF