بازگشت ۳۸۱۸ واحد راکد به چرخه تولید در دولت سیزدهم


تهران- ایرنا- بررسی آمارها حاکی است طی دو سال گذشته (۱۴۰۰ و ۱۴۰۱) در دولت سیزدهم تعداد سه‌ هزار و ۸۱۸ واحد راکد در داخل و خارج از شهرک‌های صنعتی احیا شد که در مقایسه با دو سال پیش از آن (۹۸ و ۹۹) رشد ۲۷.۲ درصدی نشان می‌دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85144252/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%DB%B3%DB%B8%DB%B1%DB%B8-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85