بازگشت واحدهای صنعتی به چرخه تولید از اهداف دولت سیزدهم است


اراک – ایرنا – معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور گفت: تلاش برای احیای واحدهای تولیدی راکد یکی از سیاست‌های دولت سیزدهم است و در طول ۱۸ ماه گذشته گام‌های بلندی نیز در این خصوص برداشته شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85050556/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA