بازرسی مستمر استاندارد از تاسیسات گاز مایع خوزستانایسنا/خوزستان اداره کل استاندارد خوزستان عملیات بازرسی ادواری از تاسیسات گاز مایع مستقر در استان را اجرا کرد.

علی داودی مدیر کل استاندارد خوزستان در این زمینه اظهار کرد: با توجه به اینکه تاسیسات گاز مایع طبق مقررات مربوط به حمل و نقل و ذخیره‌سازی و توزیع گاز، مشمول مقررات استانداردهای اجباری مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۸۴۱ است، ایمنی، کیفیت و تامین سلامت عمومی افراد جامعه و استانداردسازی و ایمن سازی تاسیسات اهمیت بالایی دارد.

به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل استاندارد خوزستان، وی افزود: بر این اساس این اداره کل در راستای انجام وظایف خود به بازرسی ادواری از تاسیسات گاز مایع مستقر در استان خوزستان با همراهی یکی از شرکت‌های بازرسی مجرب در این زمینه اقدام کرد که طی این بازرسی‌ها تمامی نواقص و عدم انطباق‌های مشاهده شده در تاسیسات به صورت مکتوب به همراه تصاویر گرفته شده به مدیریت تاسیسات ابلاغ شد.

داودی تصریح کرد: در صورت عدم رفع نواقص در مدت زمان مقرر از فعالیت واحدهای غیر ایمن تا رفع همه نواقص جلوگیری بعمل خواهد آمد.

علی داودی افزود: در این راستا کارشناسان این اداره کل از سلامت سیلندرهای گاز مایع در گردش و فعال بودن حوضچه تست غرقابی (جهت تست نشتی) سیلندر اطمینان حاصل کردند و همچنین سیلندرهای معیوب از گردش کار خارج شدند.

وی خاطرنشان کرد: بازرسی از ۱۷ دستگاه از تاسیسات مستقر در استان توسط کارشناسان این اداره کل به صورت مستمر انجام می‌شود.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401053021710/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86