اینفوگرافیک / بخشی از منابع درآمد و مصارف هزینه بودجه ۱۴۰۲

گرافیک: پدرام آقایی

لایحۀ بودجه سال ۱۴۰۲ چهارشنبه (۲۱ دی) توسط رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، این لایحه با رقمی معادل ۵۲۶۱ هزار میلیارد تومان بسته شده است که بودجۀ مجموع منابع، مصارف، درآمدها و هزینه‌های دولت در سال آینده را به طور خلاصه و به تفکیک اعلام کرده است. در این اینفوگرافیک بخشی از منابع درآمد و مصارف هزینۀ بودجه سال آینده را مشاهده می‌کنید.

اینفوگرافیک / بخشی از منابع درآمد و مصارف هزینه بودجه ۱۴۰۲


منبع: https://www.isna.ir/news/1401102215172/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2