ایسنا – آخرین ساعات بازار اصفهان

چندساعتی بیشتر به پایان سال باقی نمانده است و مردم به شوق رسیدن بهار، خود را به بازار بزرگ و تاریخی شلوغِ اصفهان رسانده‌اند تا خرید عید  را با وجود ازدحام زیاد انجام دهند. شهرداری اصفهان چند سال است برای ساماندهی دستفروشان میدان امام علی(ع) را آماده و در اختیارشان قرار می‌دهد.


منبع: https://www.isna.ir/photo/1401122920428/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86