ایدرو به‌ دنبال توازن منطقه‌ای صنعتی در کشور است


تهران- ایرنا- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ایجاد توازن منطقه‌ای صنعتی و توازن در زنجیره‌های تولیدی از سوی ایدرو در سراسر کشور دنبال می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85058018/%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA