انعقاد قراداد جمع‌آوری پساب فاضلاب بندرعباس،‌ تبدیل تهدید به فرصت


بندرعباس – ایرنا – استاندار هرمزگان گفت: اجرای طرح جمع‌آوری پساب فاضلاب بندرعباس و در اختیار گذاردن آن برای صنایع، تهدید را به فرصت تبدیل کرده است، بدین ترتیب با اتمام این طرح، از ورود پساب فاضلاب به دریا جلوگیری شده و بخشی از مشکل صنعت نیز برطرف می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85178543/%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87