انتقاد استاندار کرمان از تامین اجتماعی برای انسداد حساب یک نیروگاه


کرمان – ایرنا – استاندار کرمان که تاکید دارد رویکردها نسبت به سرمایه‌گذاران نباید با نگاه زالوصفتی همراه باشد زیرا آنان اشتغال ایجاد می‌کنند، از برخورد برخی سازمان ها از جمله تامین اجتماعی بابت انسداد حساب نیروگاه کهنوج نیز انتقاد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85060502/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87