امضای تفاهم‌نامه دانشگاه صنایع و معادن و پژوهشکده میکروالکترونیک در حوزه‌های فناورانه


تهران- ایرنا- دانشگاه صنایع و معادن ایران و پژوهشکده میکروالکترونیک ایران تابعه ایدرو تفاهم‌نامه همکاری در زمینه‌های مختلف علمی- پژوهشی امضا کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85105364/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9