الزامات صادرات پایدار لوازم‌خانگی


تهران- ایرنا- دبیرکل انجمن صنایع لوازم‌خانگی ایران گفت: صادرات پایدار لوازم‌ خانگی الزاماتی دارد که از آن جمله حمایت دستگاه‌های ذی‌ربط و حرکت هماهنگ آنها، تقویت برندها، تعمیق ساخت داخل محصولات و صادرات قطعه است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85151168/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C