اقدامات اساسی دولت سیزدهم در بخش معدن

– اسـتان‌های اردبیـل، ارس و ماکـو، آذربایجـان شـرقی، آذربایجـان غربـی، زنجـان، قزویـن، کردسـتان، گیلان (تاریـخ انتشـار آگهـی ۳۰/۷/۱۴۰۱ – تاریـخ بازگشـایی پـاکت‌ها ۲۸/۸/۱۴۰۱)

– اسـتان‌های اصفهـان، ایـلام، چهارمحال وبختیـاری، خوزسـتان، کرمانشـاه، لرسـتان، همـدان، یـزد (تاریـخ انتشـار آگهـی ۱۴/۸/۱۴۰۱ – تاریـخ بازگشـایی پـاکت‌ها ۱۲/۹/۱۴۰۱)

پیگیــری از مراجــع اســتعلامی مرتبــط بــا حــوزه معــدن به‌ویــژه محیط زیســت و منابــع طبیعــی (بــرای رفــع موانــع مرتبــط بــا فعالیت‌هـای معدنـی کـه منجـر به بهبـود پاسـخ‌دهی آنهـا شـده اسـت)/ در دوره قبـل پاسـخ اسـتعلامات سه درصد بـوده کـه در حـال حاضـر به ۳۰ درصد افزایش یافتــه اســت)

برپایه این گزارش، آغـاز پـروژه اکتشـاف و پی‌جویـی در کل مناطـق امیدبخـش و بـا احتمال وجود ذخایر معدنی کل کشـور تـا پایان سـال ۱۴۰۴، یکی دیگر از اقدامات اساسی در این حوزه است که از سـال گذشـته شـروع شـده و در خراسـان جنوبـی بـا کشـف ذخائـر عظیـم و بسیار ارزشمند مـواد فلزی جدیـد و عناصر مهم بـه اتمام رسـیده اسـت.

تعریـف بسـته‌های سـرمایه‌گذاری بـرای واگـذاری معـادن و محدوده‌هـای در اختیـار دولـت و مردمی‌شـدن فعالیت‌های معدنی (نظیر پروژه مس جانجا در سیسـتان و بلوچسـتان)

تهیه و اجرای بسته‌های سرمایه‌گذاری برای احیاء و فعال‌سازی مجدد ۴۰۰ معدن راکد

سایر اقدامات

آغـاز اکتشـاف و پی‌جویـی در مناطـق امیدبخـش معدنی از خراسان جنوبی

– استان‌های ســمنان، تهــران، مرکــزی، قــم، جنــوب اســتان کرمــان، کرمــان، کهگیلویــه و بویراحمــد، البــرز و فــارس (تاریــخ انتشــار آگهــی ۲۸/۸/۱۴۰۱ – تاریــخ بازگشــایی پــاکت‌ها ۲۶/۹/۱۴۰۱).

بررسی اهلیـت مالـی شـرکت‌کنندگان/ در بسـیاری از مـوارد تـا قبـل از اصـلاح مقـررات واگـذاری و مزایـده معـادن فقط افـراد فاقـد اهلیـت فنـی، معـدن را در اختیـار می‌گرفتنـد کـه سـرانجام آن واسـطه‌گری یـا تعطیلـی معـادن بـود. اما با اصلاح مقـررات و در شـرایط فعلـی اهلیـت فنـی هـم مـلاک عمـل قـرار گرفته که باعث می‌شـود افـراد دارای واحدهـای فـرآوری در اولویت واگـذاری قرار گیرنـد و نتیجـه ایـن کار حـذف واسـطه‌گری و جلوگیـری از تعطیلـی و راکـد شـدن معادن کوچک و متوسـط است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84921603/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86

خاطرنشان‌ می‌شود اکتشـافات هوایـی دوره‌هـای قبـل در فاصله‌هـای ۷.۵ کیلومتـری و بـرای شناسـایی حـدود ۲۰ مـاده معدنـی بـوده که در برنامـه جدیـد اکتشـافات در فاصله‌هـای ۲۰۰ متـری و بـرای شناسـایی بیـش از ۴۰ مـاده معدنی انجام می‌شود.

ایـن بخشـنامه‌ها پـس از تلفیـق، اصـلاح یـا حـذف، تجمیـع شده و به‌صـورت کامـلا شـفاف مبنـای اقدامـات فعالان معدنـی قـرار گرفته‌انـد.

در همین راستا پروژه هوشمندسازی معادن در حوزه اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری با تجهیزات نوین مانند پهپاد آغاز شده است.

به گزارش ایرنا، باتوجه بـه ضـرورت جبـران عقب‌ماندگی‌های حـوزه معـدن و ارتقـای سـهم معـدن در اقتصـاد ملـی، اقدامـات مهمـی در ایـن حـوزه شـروع شـده کـه مهمترین آنهـا بـه شـرح زیـر اسـت:

بازسازی و نوسازی و تامین ماشین‌آلات معادن و حمایت از تعمیق ساخت داخل این ماشین‌آلات (نظیر تولید دامپتراک ۶۰ تنی)

بر اساس این گزارش، تجمیـع و تنقیـح بیـش از ۳۲۰ بخشـنامه معدنـی کـه در سـال‌های گذشـته صـادر شـده و منجـر بـه عـدم شـفافیت و ایجـاد امضاهـای طلایـی در حـوزه معـدن شـده بـود، یکی دیگر از اقدامات اساسی در این حوزه است که در دولت سیزدهم در دستور کار قرار گرفت.

– استان‌های بوشــهر، خراسان جنوبــی، خراسان رضــوی، خراسان شــمالی، سیستان و بلوچستان، گلستان، مازنــدران، هرمــزگان (تاریــخ انتشــار آگهــی ۱۶/۷/۱۴۰۱ – تاریــخ بازگشــایی پــاکت‌ها ۱۴/۸/۱۴۰۱)

آغاز مزایده برای بیش از پنج‌هزار و ۳۰۰ پروانه اکتشاف، مجوز برداشت و معدن برای کل کشور و در چهار گروه به شرح زیر:

حذف امضاهای طلایی در حوزه معدن

شفاف‌سـازی و سـاماندهی نظـام حقـوق دولتـی معـادن از طریـق سـامانه جامـع تجـارت بـرای احقـاق حقـوق انفـال عمومـی و تامیـن سـهم اسـتان‌ها و مناطـق معدنـی