افزایش ۲ درصدی تولید گندله آهن شرکت‌های بزرگ در اردیبهشت ۱۴۰۲


تهران- ایرنا- تولید گندله سنگ آهن شرکت‌های بزرگ کشور در اردیبهشت امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال بیش از ۲ درصد افزایش یافت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85146266/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%84%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2