افزایش نامتعارف قیمت‌ها به رونق تولید کمک نمی‌کند/ هدف‌گذاری تولید ۱۹ میلیون کالای خانگی


تهران – ایرنا – معاون اول رییس جمهور تقویت تولید داخلی را اولویت اصلی دولت برشمرد و گفت: افزایش نامتعارف قیمت ها هیچگاه نمی‌تواند به رونق تولید کمک کند بلکه افزایش حجم تولید و ارتقای بهره وری است که به بهبود کیفیت و رضایتمندی خریداران منجر می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85150660/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D9%87%D8%AF%D9%81-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C