اعتراض دوباره بازنشستگان مس؛ نماینده معترضان: جلسه بررسی موضوع تشکیل شد


کرمان – ایرنا – شماری از بازنشستگان شرکت ملی مس در ادامه چند تجمع قبلی خود روز دوشنبه نیز در شهر سرچشمه رفسنجان اجتماع کردند و خواهان لغو مصوبه مربوط به الحاق موسسه صندوق بازنشستگی مس به مجموعه های دولتی شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85014178/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9