استان مرکزی، در جایگاه نخست احیا و راه‌اندازی واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل


اراک – ایرنا – استاندار مرکزی گفت: این استان طبق آخرین ارزیابی‌ها، رتبه نخست احیا و راه اندازی واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل، رتبه نخست در پایش فضای کسب و کار و رتبه سوم در شاخص‌های مختلف کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید را به خود اختصاص داده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85052066/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D9%88