استاندار کرمان: شرکت مس و میدکو حقوق دولتی معادن را کامل پرداخت نکردند


کرمان – ایرنا – استاندار کرمان گفت: ۲ رقم اصلی پرداخت نشدن حقوق دولتی معادن مربوط به شرکت ملی مس و میدکو است لذا سهم استان از این بخش تا تصویب و پرداخت این واریزی ها ابلاغ نمی‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85003673/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%B3-%D9%88-%D9%85%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%88-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA