استاندار کردستان: دلسرد کردن سرمایه گذاران خیانت به مردم است


سنندج- ایرنا- استاندار کردستان از عملکرد ضعیف برخی دستگاه‌ها در زمینه ارائه خدمت به سرمایه‌گذاران انتقاد کرد و گفت: هنوز برخی کارشناسان به این بلوغ نرسیده‌اند که خود را خدمت‌گزار تولیدکننده بدانند و گاهی با حرف و عملکرد خود، سرمایه‌گذار را دلسرد می‌کنند که خیانت به کشور و مردم است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85023842/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA