استاندار کردستان:ظرفیت مرز برای رونق تجارت و کار اصناف بکارگیری می‌شود


سنندج-ایرنا- استاندار کردستان گفت: از ظرفیت مرز برای رونق تجارت و کار اصناف و بازاریان و توسعه اقتصادی استان استفاده می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85160430/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C