استاندار لرستان: دولت سیزدهم ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار به کارخانه سیمان سفید ازنا داد


خرم آباد- ایرنا- استاندار لرستان گفت: دولت سیزدهم ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار به کارخانه سیمان سفید ازنا داد که فاز نخست آن امروز -هشتم تیر- افتتاح شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85155282/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87