استاندار: تکمیل زنجیره صنعت ساختمان در هرمزگان مورد تاکید است


بندرعباس – ایرنا – استاندار هرمزگان، راهبرد سازمان صنعت، معدن و تجارت را ایجاد زنجیره تولید مصالح ساختمانی در استان تعریف کرد و گفت: در سال آینده باید زنجیره صنعت ساختمان در استان تکمیل شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85054978/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA