استاندار: احداث ۱۱ هنرستان جدید جوار صنایع هرمزگان برنامه‌ریزی شده است


بندرعباس – ایرنا – استاندار هرمزگان گفت: سال گذشته هفت هنرستان جوار صنعتی در استان راه‌اندازی شد و برای سال تحصیلی آینده نیز احداث ۱۱ هنرستان جدید برنامه‌ریزی شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85123692/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%DB%B1%DB%B1-%D9%87%D9%86%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C