ارتباط موثر صنعت و دانشگاه نیازمند توجه به جغرافیا و شرایط دانشگاه‌هاست


تهران – ایرنا -مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر ضرورت پرداختن هرچه بیشتر ارتباط صنعت و دانشگاه، توجه به شرایط مختلف دانشگاه‌ها و گستره جغرافیایی به منظور تعریف روش‌ها و الگوهای مختلف در شکل گیری هرچه بهتر این ارتباط را ضروری دانست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85046149/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA