اراضی راکد و معطل واگذار شده در شهرک‌های صنعتی پس گرفته می‌شود


زنجان – ایرنا – مدیر حقوقی و امور قراردادهای شهرک های صنعتی کشور گفت: اراضی راکد و معطل واگذار شده در شهرک‌های صنعتی که در مدت زمان تعیین شده اقدامی برای ساخت واحدهای تولیدی در آنها صورت نگرفته است، خلع ید و پس گرفته می‌شود.  


منبع: https://www.irna.ir/news/85103791/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%84-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%D8%B3-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF