اختلال دوباره در اینترنت کشور

ادامه دارد


منبع: https://www.isna.ir/news/00062137272/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

اختلال دوباره در اینترنت کشور

به گزارش ایسنا، بررسی ها نشان می دهد اختلال در اینترنت کشور ادامه دارد.

بر این اساس ارسال اطلاعات در برخی از سکوها و پیام‌رسان‌ها در ساعات گذشته با اختلال همراه بوده است.

بررسی ها حاکی از آن است که اختلال در اینترنت کشور که طی دو روز اخیر احساس می شد، هنوز رفع نشده و همچنان ادامه داد.