اختلال دوباره در اینترنت کشور

ادامه دارد


منبع: https://www.isna.ir/news/00062137272/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1بررسی ها حاکی از آن است که اختلال در اینترنت کشور که طی دو روز اخیر احساس می شد، هنوز رفع نشده و همچنان ادامه داد.

بر این اساس ارسال اطلاعات در برخی از سکوها و پیام‌رسان‌ها در ساعات گذشته با اختلال همراه بوده است.

اختلال دوباره در اینترنت کشور
به گزارش ایسنا، بررسی ها نشان می دهد اختلال در اینترنت کشور ادامه دارد.