احکام ۳۰۸ واحد تولیدی متخلف از استاندارد استان تهران صادر شد


تهران- ایرنا- با برگزاری ۲۳ جلسه کمیسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در سال گذشته، برای ۳۰۸ واحد تولیدی متخلف حکم صادر شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85074504/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%DB%B3%DB%B0%DB%B8-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AF