احمد علیرضا بیگی به دادستانی احضار شد


تهران – ایرنا – دادستان عمومی و انقلاب تهران از احضار احمد علیرضا بیگی نماینده مجلس شورای اسلامی به دادستانی تهران خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85106564/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF