اجرای ۲۰ درصد از الگوی کشت به کمک آموزش و ترویج


تهران- ایرنا- رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از اجرایی شدن ۱۵ تا ۲۰ درصد از الگوی کشت با کمک آموزش و ترویج خبر داد و گفت: کشاورزان نخبه و پیشرو از اجرای الگوی کشت استقبال کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85123457/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B2%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AC