اجرای پنج طرح تکمیل زنجیره فولاد کردستان به پایان رسید


سنندج- ایرنا- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت: اجرای پنج طرح از ۱۷ طرح مربوط به تکمیل پروژه زنجیره فولاد استان به پایان رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/84981026/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF