اجرای سند توسعه صنعتی از تدوین آن مهم‌تر و مشکل‌تر است

تشکینی، تدوین استراتژی توسعه صنعتی را نیازمند ابزارهای مناسب اقتصادی، حضور ذی نفعان و دست اندرکاران در این امر و اجماع سازی دانست و  گفت: تدوین این سند اقدام بسیار سختی است و اجرای آن از تدوین سخت تر خواهد بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84894256/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

وی با بیان اینکه در هیچ کشوری تدوین استراتژی توسط وزارتخانه بخشی انجام نمی‌شود و یک سند باید برای همه بخش های بانکی و مالیاتی و غیره باشد، ادامه‌داد: به‌طور معمول استراتژی توسعه صنعتی در اواخر کار دولت ها تدوین می شود که این امر سبب اجرایی نشدن آن می شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «احمد تشکینی» در ششمین نشست از سلسله میزگردهای تخصصی سیاست صنعتی در این موسسه، با عنوان  «نقدی بر تدوین و اجرای استراتژی های توسعه صنعتی کشور: دلایل عدم توفیق و مسیر رو به جلو» با بیان اینکه نباید سندنویسی به عنوان هدف در نظر گرفته شود، افزود: سند نویسی هدف نیست اما اجرای سندی که در حوزه سیاست و استراتژی صنعتی نوشته می شود، باید الزام آور باشد.