اجرای بزرگترین طرح پیمایش زمین‌شناسی در کشور/ انجام اکتشافات با همکاری زمین‌شناسان روسیه


تهران- ایرنا- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از اکتشاف بخشی از مناطق کشور با کمک و همکاری زمین‌شناسان روسیه خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85112290/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA