آیین واگذاری ۱۰۴۳ قطعه زمین روستایی در خراسان رضوی

۱۰۴۳ قطعه زمین در راستای طرح نهضت ملی مسکن روستایی برای ۸۳ روستا در ۲۶ شهرستان خراسان رضوی برای نخستین بار در کشور واگذار شد. این مراسم صبح سه‌شنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۱ با حضور یعقوبعلی نظری، استاندار خراسان رضوی در منطقه تبادکان مشهد برگزار شد.


منبع: https://www.isna.ir/photo/1401082417050/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B1%DB%B0%DB%B4%DB%B3-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C