آمارنامه ۱۰ ماهه صنعت خودرو منتشر شد/ افزایش ۳۲ درصدی تحویل خودرو


تهران – ایرنا – دفتر صنایع خودروی وزارت صمت، آمارنامه تولید خودرو در ۱۰ ماه نخست سال جاری را منتشر کرد که نشاندهنده ثبت رکوردهای جدید در تولید و تحویل خودرو در ۴ سال اخیر است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85024717/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DB%B1%DB%B0-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B3%DB%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88