آزمون "صدور و تغییر رسته پروانه اشتغال معدن" برگزار شد


تهران- ایرنا- رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران از برگزاری آزمون “صدور و تغییر رسته پروانه اشتغال معدن” در سراسر کشور خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84959726/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF