آزمایش موفق موتور هواپیما با قطعات و بستر آزمایش ایرانی با حضور رئیس‌جمهور


تهران – ایرنا – همزمان با روز کارگر، موتور هواپیما با قطعات و بستر آزمایش ایرانی با حضور آیت‌الله رئیسی در شرکت مپنا مورد بهره‌برداری آزمایشی قرار گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85098211/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1