آخرین طرح فاطمی امین برای ساماندهی بازار خودرو به ثمر نشست/ واردات خودروی کارکرده قانون شد


تهران – ایرنا – لایحه واردات خودروهای کارکرده که در دوره وزارت فاطمی امین، وزیر سابق صمت، برای ساماندهی بازار خودرو تدوین شده بود، با تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85170196/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%AB%D9%85%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA